Vilkår & Betingelser for Medlemsskab

 1. Generelle bestemmelser vedrørende medlemskab
 2. Optjening af point
 3. Scandics samarbejdspartnere
 4. Brug af point
 5. Indløsning af frinætter
 6. Optjening af medlemsniveau
 7. Behandling af personlige data
 8. Andre bestemmelser 

1. Generelle bestemmelser vedrørende medlemskab

1.1 Mininumsalderen for medlemskab af Scandics stamgæsteprogram (i det følgende kaldet "Scandic Friends") er 18 år. Medlemskab af Scandic Friends er en kontraktmæssig aftale mellem Scandic Hotels AB (selskabsnr. 556299-1009), et svensk selskab med begrænset hæftelse med hjemstedsadresse på Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, Sverige (i det følgende kaldet "Scandic") og dig personligt (i det følgende kaldet "Medlemmet"). Medlemskab og medlemskort kan ikke udstedes til virksomheder eller andre juridiske personer. Der kan kun registreres én person pr. medlemskab. Kun ét medlem pr. værelse kan optjene point og opnå medlemsfordele under opholdet.

1.2 Medlemsskab af Scandic Friends reguleres af nærværende vilkår og betingelser, og det er Medlemmets ansvar at læse og sætte sig ind i alle disse vilkår og betingelser, herunder eventuelle ændringer heraf. Nærværende vilkår og betingelser erstatter alle tidligere vilkår og betingelser gældende for Scandics tidligere loyalitetsprogrammer. 

1.3 Medlemmet forpligter sig til at sikre, at ingen uautoriserede personer får adgang til Medlemmets medlemskort, medlemsnummer og/eller PIN-kode.

1.4 Scandics booking- og kundeservice skal omgående kontaktes skriftligt, hvis du har mistet dit medlemskort, eller hvis dine kontaktoplysninger har ændret sig. Scandic hæfter ikke for undladelse af at informere Medlemmet, hvis de korrekte kontaktoplysninger ikke er blevet opgivet.

1.5 Scandic-programmet er gyldigt, indtil andet meddeles, og Scandic forbeholder sig ret til at opsige Scandic Friends med seks måneders varsel til Medlemmet. 

1.6 Scandic forbeholder sig ret til at ændre Scandic Friends-programmets vilkår og betingelser ved at give Medlemmet meddelelse herom via mindst én af de informationskanaler, der benyttes af Scandic Friends, dvs. via hjemmesiden, via e-mail, SMS eller pr. brev. Scandic vil bestræbe sig på så vidt muligt at oplyse om ændringer af nærværende vilkår og betingelser i god tid i forvejen, men hæfter ikke under nogen omstændigheder for undladelse heraf. 

1.7 Scandic forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige et medlemskab af Scandic Friends, og en sådan opsigelse kan medføre, at man mister sine point, hvis medlemskabet misligholdes. En sådan misligholdelse kan f.eks. bestå af grov eller respektløs opførsel over for Scandic og dets samarbejdspartnere, kriminelle handlinger eller handlinger, som generelt opfattes om amoralske eller uetiske, eller som udgør et brud på nærværende vilkår og betingelser. Medlemmet kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige sit medlemskab ved at sende en e-mail til Scandics booking- og kundeservice på memberdk@scandichotels.com.

1.8 Det påhviler Medlemmet på forhånd at informere sin arbejdsgiver og indhente arbejdsgiverens forudgående samtykke, såfremt et sådant samtykke kræves, hvis Medlemmet forventer at optjene point gennem Scandic Friends baseret på overnatninger eller leje af bil, der skal betales af arbejdsgiveren. Point, der optjenes under eller i forbindelse med en forretningsrejse, f.eks. når hotelovernatninger eller leje af bil betales af arbejdsgiveren, må ikke bruges til private formål uden arbejdsgiverens forudgående samtykke. Scandic kan på ingen måde gøres ansvarlig for Medlemmets undladelse af at informere sin arbejdsgiver herom eller Medlemmets undladelse af at indhente arbejdsgiverens samtykke. 

1.9 Hvis point, der er optjent i arbejdsmedfør, bruges til private formål af Medlemmet, kan denne brug i visse jurisdiktioner som f.eks. Sverige, Norge, Finland og Danmark være indkomstskattepligtig eller på anden måde skattepligtig. Medlemmet har pligt til at informere sin arbejdsgiver og/eller de relevante myndigheder herom og at betale alle de skatter og gebyrer, som denne brug er underlagt. Scandic fralægger sig ethvert ansvar for de skatter eller skatteforpligtelser, der påhviler Medlemmet i denne henseende.

1.10 Scandics programmer for optjening og indløsning af point er ugyldige, hvis de er forbudt eller begrænses af national lovgivning.

Til sidens top

2. Optjening af point

2.1 For at kunne optjene point skal Medlemmet oplyse sit medlemsnummer i forbindelse med en reservation og vise sit medlemskort ved check-ind på Scandic-hotellet, samt være registreret som overnattende gæst på hotellet den nat, hvor medlemmet ønsker at optjene point. 
Point kan optjenes fra den dato, hvor Medlemmet er optaget i Scandic Friends.

2.2 Point optjenes på grundlag af kvalificerende overnatninger på et Scandic-hotel. For én kvalificerende overnatning optjener Medlemmet 2.000 point, plus den medlemsniveaubonus, der er angivet nedenfor.:

 • 2nd floor bonus 15%
 • 3rd floor bonus 25%
 • Top floor bonus 50%

2.3 Point kan kun optjenes af ét Scandic-medlemskab pr. værelse og kun for et værelse pr. kvalificerende overnatning. 
Kvalificerende overnatninger er overnatninger til alle priser med undtagelse af dem, der er angivet nedenfor i pkt. 2.4. Vær opmærksom på, at der går op til to uger, efter at du har tjekket ud, før dine point registreres på din medlemskonto. Hvis et medlem ved en fejltagelse har fået tildelt point på medlemmets konto, som medlemmet ikke var berettiget til, har Scandic efterfølgende ret til at fjerne disse point.

2.4 Der optjenes ikke point eller medlemsniveaubonus på rabatterede reservationer, herunder – men ikke begrænset til – agent-/charterrejser, aftalte priser for flypersonale, priser for ansatte i rejsebranchen, frinætter eller visse forhandlede priser. Hotelophold, der bookes via en tredjepart eller online-rejsebureauer, betragtes ikke som kvalificerende overnatninger uanset den betalte pris. Der optjenes ikke point ved udnyttelse af en friovernatning. Der optjenes ikke point, hvis en reservation annulleres af årsager, som Scandic og/eller Scandics samarbejdspartnere ikke har indflydelse på. 

2.5 Scandic-point, der optjenes af et Medlem, kan ikke kombineres med eller overføres til andre Scandic-medlemskonti. Pointene kan ikke sælges, arves, overdrages eller på anden måde omveksles til kontanter. 

2.6 Hvis et Medlem ikke mener at have modtaget point for kvalificerende nætter, skal vedkommende indsende en skriftlig anmodning herom til det nærmeste Scandic booking- og kundeservicekontor. Dokumentation herfor skal medsendes. Kontaktoplysninger fremgår af pkt. 8.6 i nærværende Vilkår og Betingelser. Anmodningen skal være Scandics booking- og kundeservice i hænde senest seks måneder fra datoen for aktiviteten.

2.7 Opsparede point er gyldige i indeværende kalenderår samt 36 måneder fra og med optjeningsdatoen. 

2.8 Medlemmer kan få adgang til sine kontooplysninger på www.scandichotels.dk.

Til sidens top

3. Scandics samarbejdspartnere

3.1 Point kan under visse omstændigheder optjenes gennem Scandics samarbejdspartnere baseret på de vilkår og betingelser, som disse samarbejdspartnere opstiller. 

3.2 Scandic-medlemmer kan under visse omstændigheder optjene flybonus eller lignende point hos Scandics samarbejdspartnere udover point for kvalificerende overnatninger. Priser der berettiger til Scandic-point berettiger også til point hos Scandics samarbejdspartnere (se pkt. 2.4). Du finder her en liste over disse samarbejdspartnere og links til de relevante samarbejdspartneres vilkår og betingelser på www.scandichotels.dk. Medlemmer, der deltager i andre loyalitetsprogrammer hos Scandics samarbejdspartnere, kan kun optjene point eller lignende til ét partnerprogram – ud over Scandic Friends – pr. hotelovernatning. Bemærk: Det er ikke muligt at optjene både SAS EuroBonus-points og Scandic Friends-points for det samme hotelophold; medlemmet skal vælge, hvilket bonusprogram pointene skal tilfalde. Medlemmet kan kun optjene medlemsfordele på det valgte program. Point, der optjenes af et Scandic-medlem i et partnerprogram, kan ikke overføres til andre Scandic-medlemskonti.

3.3 Optjening af partner-point er ugyldigt, hvis det er forbudt eller begrænses af national lovgivning.

Til sidens top

4. Brug af point

4.1 Scandic-point kan anvendes til frinætter på Scandic-hoteller. Frinætter skal bookes af medlemmet og er gyldige for to personer i et standard dobbeltværelse. 

4.2 Der er 6 kategorier af frinætter:

 • Kategori 1 kræver 10000 optjente point
 • Kategori 2 kræver 20000 optjente point
 • Kategori 3 kræver 25000 optjente point
 • Kategori 4 kræver 30000 optjente point
 • Kategori 5 kræver 40000 optjente point
 • Kategori 6 kræver 50000 optjente point


4.3 Scandic kan efter eget valg og til enhver tid ændre på kategori- og frinatssystemet. Du kan finde flere oplysninger om kategorierne og frinætter på www.scandichotels.dk

4.4 Det er ikke muligt at anvende point i forbindelse med rabattilbud, rabatkuponer eller særlige kampagner, medmindre andet udtrykkeligt oplyses.

4.5 Antallet af værelser til frinætter afhænger af efterspørgslen. Derfor kan der være begrænsning på antallet af de udbudte værelser til frinætter på visse hoteller i visse perioder. 3rd floor- og Top floor-medlemmer kan booke en frinat alle årets dage, dog kan der være begrænsning på antallet af værelser, der er tilgængelige til frinætter.

4.6 Ved brug af Scandic-frinætter har Medlemmer krav på alle de fordele, der er tilknyttet deres medlemsniveau. En frinat er ikke pointberettiget og tæller ikke med som kvalifikation til et højere medlemsniveau. Såfremt Medlemmet giver sin frinat til en anden person, modtager denne person ikke Medlemmets fordele.

Til sidens top

5. Indløsning af frinætter

5.1 For at kunne booke en frinat skal Medlemmet have et tilstrækkeligt antal point på sin medlemskonto. Her finder du oplysninger om, hvor mange point der kræves på et bestemt Scandic hotel: www.scandichotels.dk. Når du booker en frinat, trækkes det antal point, der svarer til frinatten, fra medlemskontoen. 

5.2 Frinætter kan bookes via Scandics booking- og kundeservice eller online i Medlemmets navn eller i en anden persons navn, alt efter hvad Medlemmet ønsker, ved opgivelse af medlemsnummer og PIN-kode. Frinætter til andre personer end Medlemmet selv kan ikke bookes direkte på et hotel. 

5.3 Reservationer af frinætter kan foretages op til 12 måneder før ankomstdatoen. 
Point, der er trukket fra Medlemmets konto, kan sættes ind på samme konto igen, under forudsætning af at reservationen er blevet annulleret i overensstemmelse med Scandics afbestillingsregler, se nærmere information på www.scandichotels.dk. Point, der er udløbet, kan ikke sættes tilbage på kontoen igen.

Til sidens top

6. Optjening af medlemsniveau

6.1 Nye Medlemmer starter på 1st floor (dvs. basisniveau). Opgradering af medlemsskabsniveau sker, når Medlemmet på sin Scandic-konto har fået registreret det krævede antal kvalificerende overnatninger for det nye niveau. Medlemmet kan ikke blive opgraderet til et nyt niveau under et ophold. Det kan tage op til 2 uger efter udtjekning, inden points og overnatninger er registreret på din Scandic-konto, og dit medlemsniveau opgraderes.

6.2 Medlemmer kan optjene eller bevare deres niveau gennem kvalificerende overnatninger på Scandics hoteller i en periode på 12 på hinanden følgende måneder. Når et Medlem opnår et højere medlemsniveau, er dette gældende i 12 måneder fra datoen for opgraderingen. 
Hent her en komplet liste over fordelene på de enkelte medlemsniveauer på www.scandichotels.dk.

6.3 Medlemskab på 2nd
Scandics medlemskab på 2nd floor tildeles til Medlemmer med minimum fem (5) kvalificerende overnatninger på Scandics hoteller over en periode på 12 på hinanden følgende måneder. 
Hent her en komplet liste over fordelene på de enkelte medlemsniveauer på www.scandichotels.dk

6.4 Medlemskab på 3rd floor
Scandics medlemskab på 3rd floor tildeles Medlemmer med minimum 25 kvalificerende overnatninger på Scandics hoteller over en periode på 12 på hinanden følgende måneder.
Hent her en komplet liste over fordelene på de enkelte medlemsniveauer på www.scandichotels.dk.

6.5 Medlemskab på Top floor
Scandics medlemskab på Top floor tildeles Medlemmer med minimum 45 kvalificerende overnatninger over en periode på 12 på hinanden følgende måneder. 
Hent her en komplet liste over fordelene på de enkelte medlemsniveauer på www.scandichotels.dk.

6.6 Medlemmer er kun berettiget til alle de fordele, der er tilknyttet deres medlemsniveau, når opholdet er booket som et pointkvalificerende ophold. Se punkt 2.4. Hent her en komplet liste over fordelene på de enkelte medlemsniveauer på www.scandichotels.dk.

Til sidens top

7. Behandling af personlige data

7.1 Scandic fungerer som dataansvarlig for personoplysninger.

7.2 Når man er Medlem af Scandic Friends, indebærer dette behandling personoplysninger i henhold til disse vilkår og betingelser samt Scandics Persondatapolitik. Scandic anbefaler, at Medlemmet jævnligt gennemlæser vores Persondatapolitik, eftersom der ikke gives særskilt underretning om eventuelle ændringer, og disse således udelukkende vil fremgå af de nye vilkår og betingelser på Scandics websites.

7.3 Medlemmet giver tilladelse til, at Scandic, Scandics partnere, underleverandører og selskaber, der driver Scandic-hoteller, kan anvende Medlemmets personoplysninger til de formål og på en sådan måde, der fremgår af Persondatapolitikken og af nedenstående liste:

 • administration af Scandic Friends,
 • opdatering af personoplysninger,
 • levering, udvikling og vedligeholdelse af Scandics eller Scandics partneres serviceydelser og produkter, fejldiagnosticering og teknologioptimering,
 • styring og forbedring af kvaliteten af oplevelserne på Scandics digitale serviceydelser og interfaces med Medlemmet,
 • individualiseret kommunikation med Medlemmet baseret på Medlemmets brugerprofil og f.eks. fremsendelse af orientering og tilbud fra Scandic og Scandics partnere gennem digitale kanaler og sociale medier,
 • markedsføring og direkte markedsføring fra Scandic, og
 • andre formål som efter Scandics opfattelse kan gøre det lettere og mere interessant for

Medlemmet at anvende Scandics og Scandics partneres digitale og analoge serviceydelser og produkter.

7.4 Scandic kan til ovenstående formål anvende og indsamle personoplysninger, som beskrevet i Persondatapolitikken og nedenfor:

 • medlemsskabsoplysninger, IP-adresse, pointsaldo og anden information, som Medlemmet har oplyst i forbindelse med brug af Scandic Friends,
 • information som Medlemmet har oplyst til Scandic ad andre kanaler, f.eks. callcentre, som gæst på et Scandic- eller HTL-hotel eller information fra tredjeparter eller sociale medier,
 • videregivelse af kontaktoplysninger til selskaber, der driver Scandic-hoteller, og til Scandics partnere eller sammenholdelse af Medlemmets kontaktoplysninger med information om Medlemmet på de sociale medier,
 • information som Medlemmet har oplyst i forbindelse med køb af serviceydelser eller produkter fra Scandic, selskaber der driver et Scandic-hotel og partnere, brug af Scandic-selskabernes digitale tjenester eller lignende,
 • værktøjer (f.eks. analyseværktøjer),
 • indsamling eller import af personoplysninger og andre data fra databaser i og udenfor Scandic, selskaber der driver Scandic-hoteller og partnere (f.eks. information fra reservationer, cookies, Flash og web beacons),
 • lagring af information fra Medlemmets reservationer i Medlemsskabets løbetid, dog således at personoplysninger vil blive slettet, hvis dette er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

7.5 Medlemmets personoplysninger og information om medlemskab og pointsaldo i Scandic Friends-programmet kan videregives til selskaber, der driver et Scandic-hotel samt til underleverandører (f.eks. hosting-udbydere) i og udenfor EU- og EØS-landene. Videregivelse kan også ske selvom beskyttelsesniveauet for personoplysninger i det pågældende land ikke er tilstrækkeligt; i sådanne tilfælde vil Scandic ved aftaler sikre, at der etableres tilstrækkelig databeskyttelse. Scandic er berettiget til at videregive personoplysninger efter anmodning fra f.eks. politiet eller anden offentlig myndighed.

7.6 Medlemmet kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til at modtage direkte markedsføring. Dette sker ved at kontakte Scandics booking- og kundeservice (se pkt. 8), hvorefter Scandic vil standse markedsføringen til Medlemmet.

Til sidens top

8. Andre bestemmelser

8.1 Såfremt en eller flere af denne aftales bestemmelser skulle vise sig at være juridisk ugyldige, eller hvis aftalen på anden vis er ufuldstændig, vil dette ikke medføre, at hele aftalen betragtes som ugyldig. Parterne skal i sådanne tilfælde erstatte den juridisk ugyldige eller ufuldstændige bestemmelse med en bestemmelse, der i videst mulig udstrækning afspejler parternes formål med denne aftale.

8.2 Scandics ansvar for skader er udelukkende begrænset til direkte skader, der måtte opstå i relation til brugen af pointene på Scandics hoteller og udelukkende i relation til Medlemmet. Med hensyn til brugen af point til serviceydelser, der leveres af Scandics samarbejdspartnere, gælder betingelserne for det relevante partnerprogram.

8.3 Lokale afvigelser i betingelserne for medlemskab kan forekomme som følge af lovgivningen i det pågældende land.

8.4 Nærværende vilkår og betingelser reguleres af og skal fortolkes i henhold til svensk lovgivning med undtagelse af de lovpligtige bestemmelser, der gælder i henhold til lovgivningen i andre lande. Tvister, der måtte opstå som følge af eller i relation til Scandic Friends, skal afgøres af de svenske domstole som eksklusivt værneting. 

8.5 Hvis du har spørgsmål vedrørende Scandic Friends, bedes du kontakte Scandics booking- og kundeservice på telefonnr:

Sverige: +46 8 517 517 00
Norge: +47 23 15 50 00
Danmark: +45 33 48 04 00
Finland: +358 8000 6969
Udenfor Norden: +46 8 517 517 20

E-mailadresser og postadresser på Scandics booking- og kundeservicekontorer findes på www.scandichotels.dk.

8.6 Scandic forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på www.scandichotels.dk eller send e-mail til Medlemmet.

8.7 Scandic tager forbehold for eventuelle trykfejl.    

Til sidens top